Máy là ga công nghiệp, máy là cán công nghiệp, máy là lô công nghiệp
Máy là ga công nghiệp Pegasus Y-3000 I Z
 • Model

  Y-3000 IZ

 • Kích thước

  4040 x 1420 x 1470mm

 • Trọng lượng

  2450 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus Y-2800 I Z
 • Model

  Y-2800 I Z

 • Kích thước

  3840 x 1420 x 1470mm

 • Trọng lượng

  2300 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus Y-2500 I Z
 • Model

  Y-2500 I Z

 • Kích thước

  3540 x 1420 x 1470mm

 • Trọng lượng

  2150 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus GY-3300II
 • Model

  GY-3300II

 • Kích thước

  4791 x 1400 x 2820

 • Trọng lượng

  6550 kg

 • Công suất

  kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga công nghiệp Pegasus GY-3000II
 • Model

  GY-3000II

 • Kích thước

  4492 x 1460 x 2820

 • Trọng lượng

  6350 kg

 • Công suất

  0-0 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Trung Quốc

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube MIII-3300
 • Model

  MIII-3300

 • Kích thước

  4110 x 1190 x 956 mm

 • Trọng lượng

  1436 kg

 • Công suất

  80-120 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube MIII-2600
 • Model

  MIII-2600

 • Kích thước

  3410 x 1190 x 956 mm

 • Trọng lượng

  1200 kg

 • Công suất

  60-80 kg/mẻ

 • Quốc gia

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube MIII-2000
 • Model

  MIII-2000

 • Kích thước

  2810 x 1190 x 956 mm

 • Trọng lượng

  925 kg

 • Công suất

  50-70 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube DII-200
 • Model

  DII-200

 • Kích thước

  2740 x 1107 x 644 mm

 • Trọng lượng

  428 kg

 • Công suất

  30-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube DII-160
 • Model

  DII-160

 • Kích thước

  2210 x 1107 x 644 mm

 • Trọng lượng

  355 kg

 • Công suất

  20-30 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube DII-140
 • Model

  DII-140

 • Kích thước

  1960 x 1107 x 644 mm

 • Trọng lượng

  300 kg

 • Công suất

  10-20 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết

Máy là ga (là cán) công nghiệp Danube R-25/140
 • Model

  R-25/140

 • Kích thước

  1900 x 1170 x 500 mm

 • Trọng lượng

  126 kg

 • Công suất

  40-40 kg/mẻ

 • Quốc gia

  Pháp

Xem chi tiết